Revoluțiile și alte chestii, ale lui Nick

acum 1 an 5 luni #139 de Nick
Solstițiul de iarnă 2019,mâine!

Axa ASC/Desc a momentului echinocțiului la București, exact pe două din stelele regale Antares și Aldebaran.


Nu mai spun de punctul mediu Soare / Lună. Natal, "ofcoursè" ce coincide cu Asc Solstițiului. Hm! Ce coincidență...


Hmmmmmmm........

"Cineva" îmi șoptește acum, că e o noapte magică, cea a solstițiului!


Noapte bună!
Vise frumoase!

:ms: :heart: :kiss: :heart: :woohoo: :heart:


جوليته
JayD.Un amestec de energii astrale și praf din stele.

Acest mesaj are o imagine atașament.
Te rugăm să te conectezi sau să te înregistrezi pentru a-l vedea.

Următorul utilizator(ori) v-au spus Mulțumesc: -Principesa-

Vă rugăm Autentificare sau Crează un cont să participaţi la discuţie.

acum 1 an 5 luni - acum 1 an 5 luni #140 de Nick
Am văzut chestiile astea....

9th


300Comparativ cu natala


:huh:

Io,nu știu cum se iau stelele fixe în calcul la primele două hărți.
Adică dacă planetele se mută pe cerc, stelele fixe rămân fixe?!

Apoi... nu mai zic de gradele în care se află planetele și punctele în primele două hărți comparativ cu locurile lor din natală...

Și ce să mai spun de yodul care se repetă!


Mă poate lămuri cineva cu chestiile astea?
Măcar în legătură cu stelele fixe. Spre exemplu dacă Soarele din prima hartă se citește că ajunge conjunct cu Spica.


Nici măcar nu țin minte dacă am mai observat până acum suprapunerile astea. :oops:
Aseară nu-ș ce am avut de le-am făcut așa...


Thank you!PS
Atașat 150
Neptun, vârf de yod, pe Centrul Galactic....


جوليته
JayD.Un amestec de energii astrale și praf din stele.

Acest mesaj are o imagine atașament.
Te rugăm să te conectezi sau să te înregistrezi pentru a-l vedea.

Vă rugăm Autentificare sau Crează un cont să participaţi la discuţie.

acum 1 an 5 luni #141 de Nick
"The harmonic charts that are related to any major pattern you have in your natal chart are very important."

Copyright (c) Alice Portman 2009

Mey,io atata am gasit,de cand muncesc de azi dimi' la munca!!!(Vad ca voi sunteti in vacanta :) :red-hat: )

Deci,in traducerea mea,am destinul sub/la Mâna Domnului.


Fated.PS
Spor la treburi!


جوليته
JayD.Un amestec de energii astrale și praf din stele.

Vă rugăm Autentificare sau Crează un cont să participaţi la discuţie.

acum 1 an 5 luni #142 de Nick
" All harmonic charts need to include the Descendant as well as the Ascendant, the IC as well as the MC and the antiVertex as well as the Vertex as in harmonics these angles are not in their usual opposition point."


جوليته
JayD.Un amestec de energii astrale și praf din stele.

Vă rugăm Autentificare sau Crează un cont să participaţi la discuţie.

acum 1 an 5 luni #143 de Nick
Astrograma Crăciunului văzută de la București


Secunda unu!

Mori pentru a trăi ca să-ți împlinești menirea!
Soare (C4) trigon Uranus (C8)
Cuplul Marte(C2) / Venus ( C5) în quintil, biquintil MC.


PS
Hm ! Ce " traducere " ?!


جوليته
JayD.Un amestec de energii astrale și praf din stele.

Acest mesaj are o imagine atașament.
Te rugăm să te conectezi sau să te înregistrezi pentru a-l vedea.

Vă rugăm Autentificare sau Crează un cont să participaţi la discuţie.

acum 1 an 5 luni #144 de MarianaF
Replied by MarianaF on topic Revoluțiile și alte chestii, ale lui Nick

Nick a scris: Solstițiul de iarnă 2019,mâine!

Axa ASC/Desc a momentului echinocțiului la București, exact pe două din stelele regale Antares și Aldebaran.


Nu mai spun de punctul mediu Soare / Lună. Natal, "ofcoursè" ce coincide cu Asc Solstițiului. Hm! Ce coincidență...


Hmmmmmmm........

"Cineva" îmi șoptește acum, că e o noapte magică, cea a solstițiului!


Noapte bună!
Vise frumoase!

:ms: :heart: :kiss: :heart: :woohoo: :heart:


STARSEED ALDEBARAN:

Familia lui Michael sunt urmașii lui Violet și Blue Ray ai primului ordin de fondator Ray al liniei de Graal Melchizedek Elohim.

Originea ta Aldebaran este una dintre cele mai notabile stele fixe din cele patru stele regale fixe din Persia, numite Observatorii. Aceste patru stele Royal Fix sunt considerate ca Gardienii cerului în vremurile vechi ale Persiei antice. Acestea sunt în afara conştiinţei de păzitor şi dețin sistemul de portal ARC care permite multor curse să intre şi să iasă din matricea noastră de timp.

Aceste patru stele fixe sunt ceea ce împart cerul în patru cadrane, și toate călătoresc de-a lungul planului ecliptică, fiecare stea care guvernează cvadrantul lor specific. Aldebaran este văzut ca a vernal, cel pentru care toate sistemele noastre astrologice de bază și se adaptează, și este considerat observator al Est.

Se spune că fiecare stea se uită în direcția de la poziția sa, așa că Aldebaran se uită în vest. Se spune că zodii stelelor regale au fost reparate, deoarece pozițiile lor erau aproape de cele patru puncte fixe ale căii Soarelui.

Luna se aliniază cu miezul de cristal de fier al acestei Poartă și iluminare segmente celeste ale lui Aldebaran la 10° 00 la 23° 20 Taurus. Datorită punctelor de acces planetare nord / sud de 180° ° 20, din cauza punctelor de acces planetare la 10° 00 la 23° 20, ai simți, de asemenea, influența portii de la 10° 00 la 23° 20 scorpion , acest lucru, desigur, fiind într-un aspect de opoziție. Acest lucru face ca Aldebaran să aibă o influență de 180° față de Beta Delta Scorpionis și Antares ** Fix.

Un aspect solar se Culminates la 14° 00 Taurus. Oricare dintre aceste poziționări de grad ar însemna o origine Aldebaran, dar recomand să folosești punctul lunar mai ales pentru identificarea acestei origine.

Originea ta Aldebaran este cea mai strălucitoare stea din constelaţia Taurus. Este înfășurat foarte strâns cu Pleiade, umărul taur și Hyadele. Aldebaran are un militant, războinic, protector, un fel de vibe erou și dintr-un motiv profund angelic. Se spune că Aldebaran este influența cerească și adevărata lumină radial către Arhanghelul Mihail. Să-l ai pe Aldebaran în orice poziție planetare ar însemna că Arhanghelul Mihail s-a încarnate în tine și va fi în mitologia fiecărei inimii tale în această încarnare. Acesta este îngerul tău directoare în regatul angelic al sursei de sine.

O stea regală fix în fisa ta înseamnă și oferă indicii akashic unei linii de Graal. Cei cu aceste semne vor avea mai mult decât probabil mai multe codare genetică de suflet și memoria celulară a liniei de Graal a neamul Melchizedek.

Acesta este Graal original pentru adevăratul Yeshua, Iisus Hristos, Sananda şi regele lui Solomon. Unul va activa codurile de ascensiune din DNA prin amintirile Christed ca propriile experiențe în acest moment. Puteți retrăi crucificare și evenimentele care au avut loc printr-o puternică amintire akashic emoțională. Acesta este un mod în care vei coborî este prin puterea Graal tău, divinitatea fiind trecută prin inițierea de a te conecta la luminile de sursă radial din planul tău natal și DNA care sunt conectate la primele ordine de lumină și sunet ale fondatorul tău. genetica sufleteasca.

Originea ta Aldebaran ar indica o legătură de necontestat cu flacăra albastră / Ray și flacăra violet / Ray a lui Elohim.

Aldebaran este suport de viziune pentru misiunea de pe Pământ, definirea ceea ce emisari luminii pot realiza cel mai bine pentru a servi omenirea prin tranziția evolutiv. Aldebaran deține viziunea pentru liderii mondiali și servere mondiale, inspirat planificarea administrativă a afacerilor mondiale, în special pentru logistică fizică și o infrastructură globală concepută pentru a sprijini omenirea prin unfoldment evolutiv și schimbarea globală.

Aldebaran este steaua care are puterea de a crește, capacitatea de a crește, și potențialul de a avea succes din punct de vedere materiaI. Mulți cu aceste origini se vor confrunta în mod constant cu dileme morale care îți provoacă integritatea.

Când succesul îți este prezentat, este important să îți amintești să nu fii tentat să îți compromis poziția și să mergi împotriva propriei tale integritate. S-ar putea pierde ceea ce au câștigat foarte repede. În general, aveți principii ferme, etică puternică a muncii, carisma și dorința de a-i ajuta pe alții. Ai un spirit de războinic puternic, și adesea simți că ești îngerul justiției.

indigoangel222.com

IndigoAngel
23 decembrie la 23:39 ·
ALDEBARAN STARSEED:

The Family of Michael are Violet and Blue Ray descendants of the First Order founder ray of the Melchizedek Elohim grail line.

Your Aldebaran origin is one of the leading most notable fixed stars out of the four Fixed Royal stars of Persia called the Watchers. These four Royal Fixed stars are regarded as the Guardians of the sky during the times of ancient Persia. They are apart of the guardian consciousness and hold the ARC portal system which allows many races to enter into and out of our time matrix.

These four Fixed stars are what divide the sky into four quadrants, and all ride along the ecliptic plane, each star governing their specific quadrant. Aldebaran is seen as the vernal equinox, the one that all our sidereal astrological systems account and adjust for, and is considered watcher of the East.

Each star is said to be watching in the direction from its position, so Aldebaran watches off into the West. The constellations of the Royal Stars were said to be fixed because their positions were close to the four fixed points of the Sun’s path.

The moon aligns with this origin stargate’s iron crystal core and illuminating elemental celestial segments of Aldebaran at 10°00 to 23°20 Taurus. Due to the North/ South 180° nodal planetary access points of electromagnetic cosmic particle and anti-particle matter, you would also feel the influence of the stargate at 10°00 to 23°20 Scorpio, this, of course, being in an opposition aspect. This makes Aldebaran at 180° influence to Beta Delta Scorpionis and Antares **Fixed.

Solar aspect Culminates at 14°00 Taurus. Any of theses degree placements would signify an Aldebaran Origin, but I recommend using the lunar point mostly for identifying this origin.

Your Aldebaran origin is the brightest star in the Taurus constellation. It is wrapped up very closely with the Pleiades, the shoulder of the bull, and Hyades. Aldebaran has a militant, warrior, protector, hero kind of vibe and for deep angelic reason. Aldebaran is said to be the celestial influence and true guiding radial light to Archangel Michael. Having Aldebaran in any planetary position would mean that Archangel Michael incarnated within you and will be within the mythology of your every heartbeat in this incarnation. This is your guiding angel in the angelic kingdom of source self.

A Royal fixed star in your chart signifies and gives akashic clues to a Royalty grail line. Those with these markers will more than likely have more soul genetic encoding and descended grail line cellular memory of the Melchizedek lineage.

This is the original grail to the true Yeshua, Jesus Christ, Sananda, and King of Solomon lineage. One will activate the ascension codes in the DNA through Christed memories as one’s own experiences in this now. You may relive the crucifixion and events that took place through powerful emotional akashic remembrance. This is one way you will descend is through the power of your grail, divinity being passed down through the initiation of attuning to the radial source lights within your natal blueprint and DNA that are connected to the first primal light and sound orders of the your founder soul genetics.

Your Aldebaran origin would indicate an undeniable connection to the Blue Flame/Ray and Violet Flame/ Ray of the Elohim.

Aldebaran is Vision Holder for the starseed mission on Earth, defining what emissaries of light can best accomplish to serve humanity through evolutionary transition. Aldebaran holds the vision for global leaders and world servers, inspiring the administrative planning of world affairs, specifically for physical logistics and a global infrastructure designed to support humanity through evolutionary unfoldment and global change.

Aldebaran is the star that has the power to grow, the ability to rise, and the potential to be materialistically successful. Many with these origins will consistently face moral dilemmas that challenge your integrity.

When success is presented to you, it’s important to remember not to be tempted to compromise your position and go against your own integrity. One may lose what they gained very quickly. You overall have firm principals, strong work ethic, charisma, and desire to help others. You have a strong warrior spirit, and often feel you are the angel of justice.

indigoangel222.com
Următorul utilizator(ori) v-au spus Mulțumesc: Nick

Vă rugăm Autentificare sau Crează un cont să participaţi la discuţie.

Timp creare pagină: 0.155 secunde
Motorizat de Forum Kunena